PRIVACYVERKLARING BUFFL

1. ALGEMEEN 1.1. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verwerken van gegevens door BUFFL BVBA, met maatschappelijke zetel te Hombeeksesteenweg 376, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0688.975.459 (hierna“BUFFL“). 1.2. BUFFL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving en deze Privacyverklaring 1.3. Deze Privacyverklaring heeft als bedoeling om de categorieën van persoonsgegevens te preciseren die BUFFL verzamelt in het kader van haar commerciële activiteiten. BUFFL verzamelt namelijk persoonsgegevens via haar website, applicaties, diensten en alle andere middelen gelinkt aan de informatie – en communicatietechnologie, waaronder e-mails, organisatie van wedstrijden, … (hierna “het Platform”). De Privacyverklaring beschrijft tevens de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld met derden. Zij definieert bovendien de verschillende maatregelen die BUFFL heeft geïmplementeerd teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen. 1.4. U krijgt de mogelijkheid om kennis te nemen van deze Privacyverklaring tijdens alsook na het registratieproces op de Platform. De privacyverklaring is steeds terug te vinden onder het tabblad “privacy policy” in de Buffl applicatie. Door ons persoonsgegevens te sturen (bij het invullen van uw profiel of bij deelname aan enquêtes of journals), gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring. 1.5. BUFFL dient te worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en zal handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016). 1.6. Indien u vragen heeft m.b.t. deze Privacyverklaring of het gevoel heeft dat uw belangen niet of onvoldoende worden vertegenwoordigd, kan u ons via e-mail contacteren: operations@buffl.be 1.7. In een veranderende wereld waarin de technologie voortdurend evolueert, wijzen we u er op dat deze Privacyverklaring wijzigingen kan ondergaan. We nodigen u dan ook uit om de laatste onlineversie ervan regelmatig te raadplegen in onze applicatie en we zullen u via de website of applicatie of via de andere gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld per e-mail) over elke aanpassing van de Privacyverklaring informeren. 1.8. Gelieve te willen noteren dat het Platform hyperlinks kan bevatten naar andere digitale platforms of internetbronnen, via dewelke, door middel van cookies of andere technologische middelen, persoonsgegevens kunnen worden verzameld. BUFFL is in geen geval aansprakelijk voor deze websites en internetbronnen waarover zij geen controle op uitoefent. BUFFL is evenmin aansprakelijk voor de verzameling, het gebruik en de verspreiding van uw gegevens door deze derden. BUFFL raadt u aan om de Privacyverklaring van deze andere websites en internetbronnen te bestuderen teneinde te begrijpen hoe deze derden uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT BUFFL?

Uw persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u rechtstreeks (gegevens zoals uw familienaam en uw voornaam kunnen u onmiddellijk identificeren) of onrechtstreeks (gegevens zoals uw postcode of uw telefoonnummer kunnen u onrechtstreeks identificeren) geïdentificeerd kan worden. In geval van interacties met u, kunnen we verschillende gegevens verzamelen volgens de betreffende dienstentypes : uw basisgegevens zoals uw naam, geslacht, geboortedatum, functiebetrekking en burgerlijke staat; uw contactinformatie zoals uw adres, e-mail adres, gebruikersnaam op sociale media en telefoonnummer; Informatie die u met ons deelt bij het invullen van surveys of journals; technische informatie zoals de gebruikte duurtijd per ingevulde survey of journal, welke surveys of journals u opende of vervolledigde en uw IP-adres; uw locatiegegevens die worden verzameld aan de hand van uw IP-adres, GPS-functie, Wi-Fi toegangspunten of andere sensoren; Informatie die u Buffl verstrekt om ons toe te laten u een prijs toe te sturen of via welke vorm ook te overhandigen. 2.3. In bepaalde omstandigheden kunnen we eveneens speciale gegevenscategorieën verwerken met name gegevens met betrekking tot (a) gezondheid – en welzijn en (b) gegevens met betrekking tot minderjarigen. We verwerken deze met bijzondere aandacht. Gegevens m.b.t. gezondheid – en welzijn Rekening houdende met het specifieke onderwerp van de survey of journal, verwerken wij tevens gezondheids- en welzijnsgerelateerde informatie zoals medische diagnoses, gebruik van geneesmiddelen en dergelijke. De verwerking van deze gegevens zal enkel gebeuren met uw voorafgaandelijke expliciete toestemming en voor deze doelstellingen waarvoor u toelating gegeven hebt. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot de personen die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren en de toegelaten doelstelling te bereiken. Gegevens m.b.t. minderjarigen Minderjarigen die de leeftijd van 13 jaar nog niet bereikt hebben, mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijke voogd aanmelden voor een BUFFL-account. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de gebruiker jonger dan 13 jaar dienen in het belang van deze gebruiker de Privacy- en cookieverklaring te lezen en zullen in plaats van deze gebruiker de rechten van de betreffende gebruiker uitoefenen. BUFFL zal om dit te realiseren via e-mail de toestemming van een ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger vragen. In de e-mail zullen wij uitleggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij van plan zijn die te gebruiken en hoe de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger toestemming kan geven, Als wij niet binnen een redelijke periode toestemming ontvangen van de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger, zullen wij de contactgegevens van de ouder en andere persoonlijke informatie over het kind die verzameld werd om u te kunnen contacteren, verwijderen. Minderjarige personen ouder dan 13 jaar mogen zich aanmelden zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd voor een BUFFL-account. Toch raden we je in dat geval aan om de ouders of de wettelijke voogd te betrekken bij het lezen en goedkeuren van de Privacy- en cookieverklaring. BUFFL raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige gebruiker maakt van het Platform en om dergelijke gebruikers bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van de Privacy- en cookieverklaring.

WAAROM VERWERKT BUFFL UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1. Communicatietool tussen innovatieve bedrijven en gebruikers Buffl gebruikt uw persoonsgegevens voor de analyse van markt- en tevredenheidsonderzoeken en marketingstrategieën. Deze surveys of journals geven ons een beter inzicht in uw standpunten en meningen. Wij delen de antwoorden die u hebt gegeven bij het invullen van surveys met onze klanten in een geanonimiseerde vorm. Deze informatie kan trends laten zien en kan van nut zijn voor onze klanten om hun producten en diensten te verbeteren. De klant kan deze gegevens echter niet teruggekoppelen naar u. U zal dus nooit zonder uitdrukkelijke specifieke bijkomende toestemming gecontacteerd worden door een van onze klanten. Uw toestemming wordt gebruikt als toelaatbaarheidsgrond voor een rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. 3.2. Verbeteren gebruikservaring en kwaliteitscontrole van de BUFFL app Als u ons Platform gebruikt, verwerken wij technische gegevens om u onze website en de functionaliteiten van onze apps aan te bieden en om onze beheerders in staat te stellen de prestaties van onze website en app te beheren en te verbeteren. Als u gegevens in onze app invoert, zoals bijvoorbeeld een foto of uw locatie, verwerkt Buffl deze gegevens om u de gevraagde informatie of functionaliteiten te verschaffen. Bovendien wordt de duur van de sessie bijgehouden om de kwaliteit van de voltooide survey of journal te waarborgen. Het gerechtvaardigd belang van Buffl wordt gebruikt als toelaatbaarheidsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens helpt ons om ons bedrijf te optimaliseren en verstoringen tot een minimum te beperken. We doen aan time tracking, omdat het registreren van de duur van de sessie het risico op misbruik bij het invullen van de surveys of journals vermindert. Hierdoor kunnen we onze klanten de kwaliteit van de verkregen data garanderen. Dit doel kan alleen worden bereikt door de duurtijd te registreren die nodig is om één survey of journal in te vullen. 3.3. E-marketing Bij de creatie van uw gebruiksersaccount kan u uitdrukkelijk via een opt-in instemmen met het ontvangen van communicaties van BUFFL en/of partners van BUFFL (zonder dat er gegevens naar deze partners worden overgedragen). Indien u dit aanvaardt, zal BUFFL u elektronisch nieuwsbrieven (‘Newsletters’) versturen die informatie bevatten van commerciële aard over nieuwe producten en diensten, promoties en voordelen, de mogelijkheid om aan acties/wedstrijden deel te nemen, enz. Indien u onze Newsletters niet wenst te ontvangen, kan u uw toestemming op elk ogenblik intrekken via de link die rechtstreeks in de Newsletter geïntegreerd is. 3.4. Deelname aan acties en wedstrijden Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in het kader van de opvolging en organisatie van acties/wedstrijden waaraan u zou deelnemen via ons Platform. Uw toestemming wordt gebruikt als toelaatbaarheidsgrond voor een rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. 3.5. Profiling Wij bepalen algemene of specifieke gebruikersprofielen - op basis van de informatie die u ons verstrekt (bv. bij het invullen van uw profiel, deelname aan surveys of journals of op basis van de keuze van bepaalde prijzen in onze applicatie) - omwille van de volgende redenen: Om beter aan uw noden en uw verwachtingen te beantwoorden en u de beste diensten voor te stellen; Om te bepalen of u voldoet aan de criteria voor een bepaald marktonderzoek; Voor wetenschappelijk of marktonderzoeksdoeleinden kan de correlatie onderzocht worden tussen de antwoorden gegeven in een bepaalde survey of journal enerzijds en de verschillende eigenschappen – tags – die verzameld werden bij profilering anderzijds. Deze data worden steeds op het niveau van de community en nooit op het niveau van uw persoon gebruikt en bovendien geanonimiseerd. De klant zal dus nooit in staat zijn om deze informatie terug te leiden naar uw persoon of om u op eender welke manier te contacteren. Wij baseren ons op uw toestemming om over te gaan tot profilering. Het is tevens in ons rechtmatig belang om tot deze profilering over te gaanin het kader van het wetenschappelijk of marktonderzoek dat wij aan onze klanten aanbieden.. We stellen u gerust over het feit dat deze profilering niet bedoeld is om geautomatiseerde beslissingen te nemen die voor u negatieve gevolgen hebben. 4. UW RECHTEN Overeenkomstig de wetgeving beschikt u over een toegangs-, verbeterings-, verwijderings- en overdraagbaarheidsrecht van uw gegevens. In bepaalde gevallen heeft u eveneens het recht u tegen hun verwerking te verzetten of deze te beperken. Deze rechten zijn kosteloos en kunnen op elk ogenblik uitgeoefend worden. 4.1. Algemene rechten Toegangsrecht: u heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en er een kopie van te ontvangen. Verbeteringsrecht: we nemen alle redelijke maatregelen opdat de gegevens die we bezitten, bijgewerkt zijn en om de gegevens die foutief blijken of die niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking te verwijderen. We moedigen u aan om regelmatig uw account te openen (indien van toepassing) en uw gegevens te raadplegen om er u van te vergewissen dat ze bijgewerkt zijn. Indien u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht ons te vragen deze te verbeteren. U kan ook al uw gegevens van uw Buffl-account aanpassen door onderaan in de app op de knop ‘profile’ te klikken. Verwijderingsrecht (“recht om vergeten te worden”): in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer de verwerkte gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking) heeft u het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen. Recht op beperking van de verwerking: u kan vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, waarna uw gegevens niet meer verwerkt zullen worden (maar wel bewaard blijven). Overdraagbaarheidsrecht: u heeft het recht om te verkrijgen dat de gegevens die u ons heeft geleverd aan u worden overgedragen in een gestructureerd formaat of rechtstreeks door BUFFL naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen. Verzetrecht: Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een rechtmatig belang, heeft u het recht u hier op elk ogenblik tegen te verzetten. Weet echter dat in dit geval BUFFL het recht heeft u haar rechtmatige redenen voor te leggen die de verderzetting van de verwerking motiveren. U heeft altijd het recht u op elk ogenblik en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van direct marketing en er kan u door BUFFL geen enkele uitzondering tegengeworpen worden. Dit omvat eveneens het recht u tegen de profilering te verzetten in de mate waarin deze met direct marketing in verband staat. Indien u één van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dient u een verzoek te sturen naar operations@buffl.be 4.2. Intrekking van uw toestemming Wanneer de verwerking door BUFFL op uw toestemming gebaseerd is, kan u deze op elk ogenblik intrekken. Deze intrekking zal de wettelijkheid van de verwerking van uw gegevens die gebeurd is tijdens de periode voor de intrekking van uw toestemming niet op losse schroeven zetten. In het kader van direct marketing betekent dit dat u zich op elk ogenblik kan uitschrijven uit de nieuwsbrieven (‘Newsletters’) en andere commerciële communicatie van BUFFL. U wordt dan in “opt-out” gezet. U kan zich uitschrijven door op de uitschrijvingslink te klikken die zich onderaan elke e-mail bevindt of door een email te sturen naar operations@buffl.be . Gelieve er rekening mee te houden dat de uitoefening van uw verzetrecht tegen het sturen van direct marketing enkel van toepassing is voor het gegeven e-mailadres. Indien u commerciële berichten op meerdere e-mailadressen ontvangt, zal de uitschrijvingsprocedure zoveel als nodig herhaald moeten worden via uw Buffl-account (indien van toepassing) of via de “Uitschrijven”-link die in elke e-mail staat.

AAN WIE WORDEN UW WIE PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN?

BUFFL staat haar klanten bij in de analyse van markt- en tevredenheidsonderzoeken en marketingstrategieën. De resultaten van de surveys of journals worden meegedeeld aan haar klanten. BUFFL deelt uw informatie steeds in geanonimiseerde vorm met haar klanten. Er zullen dus geen persoonsgegevens, d.w.z. informatie die u identificeert of identificeerbaar maakt gedeeld worden. Zo zal geen enkele derde partij u rechtstreeks kunnen contacteren. BUFFL maakt uitsluitend niet-persoonlijke demografische gegevens over aan haar klanten. Dit stelt onze klanten in staat inzicht te verwerven in de verschillende doelgroepen, waartoe u behoort, zonder hierbij enige persoonsgegevens mee te delen. Om onze onderneming te beheren en ons te helpen u bepaalde producten en diensten (te leveren, doen we een beroep op gespecialiseerde partners die als onderaannemers handelen en contractueel met ons verbonden zijn. Ze moeten dan onze instructies volgen en de vertrouwelijkheid naleven van de gegevens die ze in naam van BUFFL ontvangen hebben en mogen deze in geen geval gebruiken voor een ander doel dan de uitvoering van de prestaties voor rekening van BUFFL. BUFFL verzekert er zich van dat deze onderaannemers: slechts over de gegevens beschikken die noodzakelijk zijn om hun taken uit te voeren en zich tegenover BUFFL verbinden om enerzijds deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en, anderzijds, deze enkel voor de uitvoering van hun taken te gebruiken. Indien BUFFL betrokken raakt bij een fusie, verkoop van activa, financiering, liquidatie of faillissement, of indien een deel of geheel van onze bedrijfsactiviteiten aan een ander bedrijf wordt verkocht, kunnen we uw informatie delen met dat bedrijf voor en nadat de transactie wordt afgesloten. De persoonsgegevens kunnen door BUFFL doorgegeven worden aan de gerechtelijke autoriteiten, administratieve autoriteiten of andere instanties, of aan derden indien dit noodzakelijk en/of wenselijk is om zo aan de wettelijke en/of reglementaire verplichtingen te voldoen of in kader van voornoemde doeleinden.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

BUFFL heeft passende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. BUFFL heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, openbaarmaking of onbevoegde toegang evenals alle andere vormen van onwettige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden van dergelijke maatregelen die BUFFL hanteert zijn IT-beveiligingsbeleid, personeelstraining, beveiligde servers en encryptie van uw gevoelige persoonsgegevens.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS

BUFFL zal geen persoonsgegevens overdragen naar landen die niet beschikken over een wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de wetgeving die binnen de Europese Economische Ruimte geldt.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wanneer uw gegevens op basis van uw toestemming verzameld worden, gebruiken we deze enkel totdat u uw toestemming intrekt. Vanaf de intrekking van uw toestemming worden uw gegevens bewaard voor de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens. Wanneer uw gegevens gebruikt worden om u onze diensten te leveren worden deze gegevens bewaard voor een redelijke periode die beperkt is tot de verwezenlijking van het doel dat bij het verzamelen ervan werd nagestreefd, met inbegrip van de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens. In alle gevallen worden uw gegevens bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn of elke andere bewaartermijn die door de wet zou worden opgelegd. 9. INDIENEN VAN EEN KLACHT Indien u meent dat de wetgeving over de persoonlijke levenssfeer geschonden werd, heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de gegevensbeveiligingsoverheid waarvan de gegevens de volgende zijn: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35 1000 Brussel Tel.: +32 2 274 48 00 Mail : commission@privacycommission.be 10. HOE GEBRUIKEN WIJ COOKIES? Het heeft geen belang of u een Buffl-account hebt of een gewone bezoeker bent van het Platform, wanneer u het Platform gebruikt, plaatsen we “cookies” op uw computer. Een “cookie” is een bestandje dat door onze server naar de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone gezonden wordt waarmee uw surftoestel geïdentificeerd kan worden en waarmee bepaalde persoonsgegevens verzameld kunnen worden. We gebruiken verschillende soorten cookies: “strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies”: hiermee worden bijvoorbeeld uw land en de taal die u verkiest te gebruiken geïdentificeerd om het gebruik van onze site voor u zo eenvoudig en zo aangenaam mogelijk te maken. “prestatiecookies”: hiermee verzamelen we bezoekstatistieken van onze site om deze nog gebruiksvriendelijker te maken en een inhoud voor te stellen die beter aan uw behoeften beantwoordt; “commerciële cookies”: hiermee kunnen we u aanbiedingen voorstellen die aan uw interessegebieden zijn aangepast. Dit “cookies”type zal echter enkel op uw computer geïnstalleerd worden indien u hierin specifiek heeft toegestemd. U kan de installatie van “cookies” op uw computer weigeren maar een dergelijke weigering kan een verminderde functionaliteit, een vertraging veroorzaken en zelfs de toegang tot sommige diensten van het Platform verhinderen. Voor meer informatie over de “cookies” nodigen we u uit ons specifiek beleid op het gebied van “cookies” te lezen.

COOKIEVERKLARING BUFFL

ALGEMEEN 1.1. BUFFL gebruikt cookies om uw bezoeken aan Platform te vereenvoudigen, aan te vullen en te personaliseren. In dit deel krijgt u een beter inzicht in de werking van cookies, in het waarom van hun gebruik en in de manier waarop cookies beheerd, geweigerd of verwijderd kunnen worden. Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat de meeste websites op uw computer of mobiel apparaat bewaren wanneer u het Platform raadpleegt. Dankzij het cookie kunnen de sites gegevens in verband met uw navigatie registreren om uw bezoeken te vergemakkelijken en uw ervaring te optimaliseren. Zo kunnen de sites gedurende een bepaalde tijd uw acties en voorkeuren (gebruikersnaam, taal en andere weergaveparameters) opslaan zodat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u deze sites raadpleegt of tussen pagina's navigeert. De cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een site aan te passen aan uw behoeften en uw interesses. Het cookie wordt door de server van een website in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst. Het cookie bevat een unieke code die ervoor zorgt dat uw browser herkend wordt tijdens uw bezoek aan de site ("sessiecookie") of tijdens herhaalde toekomstige bezoeken ("permanente cookie"). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze site samenwerkt. De server van een website kan enkel de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiele apparaat bevindt. De cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die het cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode. 2. WELKE COOKIES GEBRUIKT BUFFL EN WAAROM? Twee soorten cookies kunnen op het Platform worden gebruikt – “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die op jouw toestel blijven totdat je het Platform verlaat. Permanente cookies blijven veel langer of totdat u ze handmatig verwijdert (hoelang een cookie op uw toestel blijft hangt af van de “levensduur” van de betrokken cookie of uw browser instellingen). Soort cookie Beschrijving Verzamelen deze cookies mijn persoonsgegevens of word ik hierdoor geïdentificeerd? Strikt noodzakelijke cookies Dankzij deze sessiecookies is het mogelijk op het Platform te surfen, de functionaliteiten van onze sites te gebruiken en toegang te krijgen tot de beveiligde zones. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, dan zijn bepaalde delen van het Platform mogelijk niet toegankelijk. Dankzij de strikt noodzakelijke cookies is het bijvoorbeeld mogelijk om een formulier in te vullen. Het is ook dankzij de authenticatiecookies dat u uw persoonlijke account kunt raadplegen wanneer u via logins een gebruikssessie van de site opent (portaalsite aan boord en mobiele site). Deze cookies identificeren u niet als individu. Indien u deze cookies niet aanvaardt kan dit een impact hebben op de performantie van het Platform. Prestatiecookies Via de prestatiecookies worden statistieken verzameld over het bezoekgedrag van surfers met als doel de sites gebruiksvriendelijker te maken en de inhoud ervan beter aan te passen aan de bezoekers. Via de prestatiecookies worden bijvoorbeeld het aantal eenmalige bezoeken en het aantal verschenen foutmeldingen geteld en worden de pagina's gedetecteerd die het vaakst bezocht worden. Deze cookies identificeren u niet als individu. Alle data wordt op anonieme wijze verzameld of geaggregeerd. Functionele cookies Wij gebruiken functionele cookies om uw bezoek te verbeteren, uw gebruik van de site aangenamer te maken en u relevantere informatie aan te bieden. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies voor de personalisering van de gebruikersinterface die uw voorkeuren onthouden zoals uw taalkeuze, uw landkeuze of een gepersonaliseerd reisboek. Wij gebruiken eveneens "Flash" cookies. Flash Player heeft zijn eigen cookiesysteem om lokale informatie te delen. Flash cookies verschillen van klassieke cookies want zij worden opgeslagen door de browser. Deze lokaal gedeelde objecten worden op de machine opgeslagen zonder beperking in tijd. Zij geven standaard de surfgewoonten door (geschiedenis van de bezochte sites ...). De informatie die door deze cookies wordt verzameld kan identificeerbare persoonlijke informatie bevatten die u heeft meegedeeld, zoals gebruikersnaam of profielfoto. Wij zullen steeds alle transparantie verzekeren m.b.t. de gegevens die wij over u verzamelen, wat wij hiermee doen en met wie wij het delen. Indien u deze cookies niet aanvaardt, kan dit een mogelijke impact hebben op de performantie en functionaliteit van de website en kan de toegang tot bepaalde content op het Platform beperkt worden.